Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

Program Czyste Powietrze

Kujawsko-Pomorskie Centrum obsługi inwestora

pomoc dla ukrainy

coronavirus

gospodarka odpadami

gospodarka odpadami

Dyżury aptek

logo profil zaufany

Zawiera tekst: "Kujawsko-pomorska niebieska linia"

Geoportal

Geoportal

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Radio 7 - słuchaj online

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe podatki
 

internetowa gielda rolna

Zawiera tekst: "IV Kongres Dobrzynian Górzno 2 lipca 2021

Niepodlegla Polska

UWAGA WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH !

ZMIANA SPOSOBU SEGREGOWANIA ODPADÓW ORAZ  WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 01.01.2021 r  Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno na podstawie uchwał  Rady Miejskiej w Górznie : Nr XVI/81/2020  z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Górzno, oraz uchwały Nr XIX/95/2020 z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Górzno w związku z  art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019 poz.2010 t. j. ze zm.),  informuje, że od dnia 1 stycznia 2021 r. wysokość opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych stanowi iloczyn nowej stawki opłaty za opróżnienie pojemnika w zależności od jego objętości i ilości pojemników.

Stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. za opróżnienie pojemnika :

- 60 l – 6 zł,

- 80 l- 8 zł,

- 110/120 l- 12 zł,

- 240 l – 24 zł,

- 1100 l- 58 zł

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny opłata za odpady komunalne zostanie podwyższona i wyniesie trzykrotność opłaty wynikającej ze złożonej deklaracji.

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku obowiązujący na terenie Miasta i Gminy Górzno w § 2 ust. 2 nakazuje utrzymanie porządku i czystości przez prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów obejmującej następujące frakcje odpadów : papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe ,szkło ,bioodpady. Zgodnie z § 2 ust. 4 ww. regulaminu dopuszcza się zbieranie metali, tworzyw sztucznych ,odpadów opakowaniowych wielomateriałowych do jednego pojemnika lub worka. W związku z powyższym podmioty które do tej pory deklarowały odbiór odpadów zbieranych w sposób: selektywny(z uwzględnieniem tzw. frakcji ,,suchej’’ obejmującej papier, tekturę, metale, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe) bądź nieselektywny zobowiązane są od 1 stycznia 2021 r. do segregacji odpadów wg. zasad określonych w regulaminie.

Jednocześnie firmy, instytucje , które do tej pory prowadziły zbiórkę odpadów komunalnych na zasadach przedstawionych powyżej bądź  nie prowadziły selektywnej zbiórki odpadów zobligowane są do ponownego złożenia deklaracji ,,śmieciowej’’ w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 10 lutego  2021 r. celem ustalenia właściwej wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Opłata zostanie naliczona zgodnie z zasadami określonymi  w § 10 ust. 4 ww. regulaminu.

Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się od stycznia 2021 r., w terminie do 25 dnia każdego miesiąca.

Przyjmuje się ,że właściciele nieruchomości niezamieszkałych  którzy nie złożą deklaracji odstępują od udziału w gminnym systemie odbioru odpadów komunalnych i zobowiązani są do podpisania indywidualnej umowy  na odbiór odpadów komunalnych z  uprawnionym podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Górzno.  Zgodnie z art. 6 c ust. 2c  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  , przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy,( z wyłączeniem właścicieli domków letniskowych lub nieruchomości przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.

Burmistrz Miasta i Gminy Górzno

/-/ Tomasz Kinicki