Ikonki
Ikonki
Ikonki
Ikonki

Wyszukiwarka

sisms

gospodarka odpadami

energa awarie

Geoportal

sdm2016

Zastrzeganie kart

Zastrzeganie dokumentów

powietrze

Mikroporady

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

   W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć  zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest Miasto i Gmina Górzno otrzymała na podstawie umowy dotacji nr DT16108/OZ-az z dnia 27 lipca 2016 r. dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Górzno”.
Całkowity koszt zadania wyniósł 12.122,46 zł. Całość zadania  dofinansowana była ze środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
W ramach zrealizowanego zadania usunięto wyroby zawierające azbest w ilości 32,070 Mg.
W projekcie wzięło udział 16 właścicieli nieruchomości z terenu naszej gminy.